Tin tức
Công văn số: 2403/TY-KD ngày 03/12/2015 V/v đề nghị không yêu cầu thực hiện kiểm dịch da thuộc nhập khẩu.
Cập nhật: 12/12/2015
Lượt xem: 3398
Công văn số: 2403/TY-KD ngày 03/12/2015 V/v đề nghị không yêu cầu thực hiện kiểm dịch da thuộc nhập khẩu.
 
Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan về việc cần phải sớm ban hành Bảng mã số HS cho các mặt hàng thuộc diện phải kiểm dịch động vật theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch (sau đây gọi là Quyết định số 45).

Cục Thú y đã phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) tiến hành rà soát, áp mã HS đối với danh mục hàng hóa nêu trên (thời gian thực hiện rà soát từ ngày 29/9/2015 đến ngày 03/10/2015 theo Công văn số 8701/GM-TCHQ ngày 23/9/2015 của Tổng cục Hải quan).

Trong quá trình thực hiện rà soát, Tổng cục Hải quan và Cục Thú y đã thống nhất áp dụng mã số HS cho các loại động vật, sản phẩm động vật, nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý và rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Sau đó, Cục Thú y đã làm thủ tục trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Quyết định số 4758/QĐ-BNNTY ngày 18/11/2015 về Bảng mã số HS đối với Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch (sau đây gọi là Quyết định số 4758).

Ngày 03/12/2015, các cơ quan thú y cửa khẩu (thuộc Cơ quan Thú y vùng VI tại thành phố Hồ Chí Minh) nhận được đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu da thuộc từ các nước vào Việt Nam về việc đề nghị các cơ quan thú y cửa khẩu thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm da thuộc nhập khẩu (theo yêu cầu của các cơ quan Hải quan của khẩu).

Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 45 nêu trên thì sản phẩm da thuộc (để làm nguyên liệu sản xuất giầy dép, túi cặp, đồ da,...) khi nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc đối tượng thuộc diện phải kiểm dịch (từ năm 2005 đến nay, các cơ quan thú y cửa khẩu không thực hiện kiểm dịch bất cứ một lô hàng da thuộc nào nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam).

Do vậy, các cơ quan thú y cửa khẩu đã từ chối tiếp nhận việc kiểm dịch sản phẩm da thuộc và đề nghị các cơ quan Hải quan cửa khẩu làm thủ tục thông quan luôn cho các lô hàng da thuộc nhập khẩu.

Cùng ngày 03/12/2015, Cục Thú y nhận được Công văn số 123/CV-HHDG ngày 02/12/2015 của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam kiến nghị về việc không kiểm dịch đối với da thuộc thành phẩm nhập khẩu.

Ngay sau khi nhận được văn bản này, Cục Thú y đã trao đổi với lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về Hải quan (thuộc Tổng cục Hải quan) và đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩu không yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu da thuộc phải kiểm dịch và chỉ kiểm dịch da thuộc để xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của chủ hàng (theo đúng quy định của pháp luật về thú y); đồng thời Cục Thú y đã trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam về việc các sản phẩm da thuộc nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam không thuộc diện phải kiểm dịch và đã chỉ đạo các cơ quan thú y cửa khẩu không thực hiện việc kiểm dịch da thuộc nhập khẩu, đồng thời đã trao đổi với các cơ quan Hải quan cửa khẩu làm thủ tục thông quan cho các lô hàng da thuộc nhập khẩu.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm da thuộc từ các nước vào Việt Nam hoặc xuất khẩu sản phẩm da sang các nước theo đúng quy định, Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan của khẩu không yêu cầu các doanh nghiệp phải đăng ký kiểm dịch đối với sản phẩm da thuộc nhập khẩu theo các mã HS: 4104, 4105, 4106, 4107, 4112.00.00, 4113, 4114 và 4115 (ban hành kèm theo Quyết định số 4758).

2. Các cơ quan thú y cửa khẩu chỉ thực hiện việc kiểm dịch và cấp giấy chứng chận kiểm dịch đối với sản phẩm da thuộc xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo yêu cầu của chủ hàng.

Cục Thú y rất mong nhận được sự phối hợp của Tổng cục Hải quan./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Vũ Văn Tám (để b/c);
- HHDGTX Việt Nam;
- Cục GSQLHQ - TCHQ;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các CQTY vùng, CCKDĐV vùng;
- Lưu: VP, KD.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành
 
 
 
Danh mục dịch vụ
Hộ trợ trực tuyến
Hotline: 84 (0) 91 435 9493
Email: contact@asglobal.vn
 
Kinh doanh
 
Chứng từ (Docs)
Khách hàng tiêu biểu
  • VIETTHANG
  • VBC